یکشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1390

بیستم


 <به‌ترین دل‌ها، ان‌ست ‌ک ظرفیت ان بیش‌تر باشد>


 محمد پیام‌برشنبه 29 مرداد‌ماه سال 1390

نوزدهم

 

 <بر مردم بدزبان حرام است ک بر بهشت وارد شوند>


  محمد پیغام‌بر
جمعه 28 مرداد‌ماه سال 1390

هجدهم


 <روزها رفتند و من دیگر      خود نمی‌دانم کدامینم

  

                       ان من سرسخت مغرورم                         یا من مغلوب دیرینم؟>


 

  فروغ


 

پنج‌شنبه 27 مرداد‌ماه سال 1390

هفدهم


  <ک گر ب‌جان رسد دست از دشمنانم کار              ز دوستی نکنم توبه هم‌چنان ای دوست>


  از غزلیات سعدی

چهارشنبه 26 مرداد‌ماه سال 1390

شانزدهم


 <ظلمت زندان مرا می‌کشت                باز زندان‌بان خود بودم>

 

  فروغ


   1      2      3      4      5      6      >>