شنبه 24 تیر‌ماه سال 1391نمایش گاه عکس یک فیلم ساز

افتتاح: شنبه ۲۴ تیرماه 7 پسین 

فرهنگ سرای طوبا - نگارخانه مرحوم کوروش گرمساری
شنبه 17 تیر‌ماه سال 1391

هوی ژوری


 چ قدر روزمره شده ایم!


همین خودش 2نیایی ست...