دوشنبه 18 خرداد‌ماه سال 1394

سه تفنگدار




 ادمی در زندگی رابطه های بسیاری را تجربه می کند، خیلی هاشان ضروری ست برخی دلچسب و برخی ویران کننده ! ولی هیچ کدام، خانواده و رابطه پدر مادر برادر خواهر – و احتمالن همسر و فرزند ش– نمی شود.

رابطه ای ک معامله در ان جایی ندارد، فارغ از هر بده بستان، منفعت و اینده نگری ان چنانی ست. تنها ادمی ست ک مهم ست و مسئله. خودت دیده می شوی بدون ان ک کارکردت محاسبه شود، یا نقع و هزینه ات. برای بودن و نبودن ت معادله نوشته نمی شود.

نگرانی، امید، دلگیری و دلخوری، ناراحتی، عصبانیت، خوشحالی و وجد، غم و غصه، همه و همه بوی خودش – ب معنای کلمه بدون غل و غش زوائد – می دهد.

زندگی بدون جامعه و مناسبات ان امکان پذیر نیست ولی ادمی بدون خانواده نیست، هیچ ست.



برچسب‌ها: تفنگدار، خانواده، برادر، تولد