یکشنبه 9 فروردین‌ماه سال 1394

نهم


 جزام همیشه فکر می کردم هر وخت جزام بگیرم "تو" می اید و تمام ان چند شبانه روز را پای تخت من صبح می کند. تمام فکر و ذهنش می شود من. ولی خوبی تصور و خیال ب همین چیزهاست. ن "تو"یی وجود دارد و ن جزام. فقط من هست ک خیال می کند تمام زندگیش را.

چ قدر بد ست ک زندگی "تو" ندارد و چ خوب ک جزام نیست!


 

    بندرعباس -  زمستان 93
برچسب‌ها: نوروزنامه، جزام