سه‌شنبه 8 شهریور‌ماه سال 1390

بیست و هفتم

 

 <دل ب بازار من اورده‌ای و بفروخته‌ای


 دل بفروخته مفروش ب بازار دگر>


مجلس سوم سعدی