شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1390

بیست و چهارم


 <رنگ چشمش را چ می‌پرسی ز من

                                               رنگ چشمش کی مرا پابند کرد

                                      اتشی کز دیدگانش سر کشید

                                                                         این دل دیوانه را دربند کرد>        


  فروغ