چهارشنبه 2 شهریور‌ماه سال 1390

بیست و دوم


 <بردباری و تحمل سختی‌ها، ابزار ریاست است>


 علی پسر ابی‌طالب